Vår politik

Grön Ungdom tror på global solidaritet. Här hittar du en kortare sammanfattning av vår politik, om du är nyfiken på mer har vi all vår politik samlat i vårt politiska program här.

Klimat

För att alla ska kunna leva i trygghet från klimatförändringar krävs att politiken tar ansvar. Vi vill beskatta det som är dåligt, som flyg, kemikalier och bensin. Samtidigt ska vi göra det enklare och billigare att sätta upp egna solpaneler, åka kollektivtrafik och konsumera tjänster istället för prylar.

Det klimatsmarta samhället är sprudlande, varierat och rättvist. Vi tror att klimatpolitik är bra för kommande generationer, men också skapar roligare samhällen för oss som lever idag. Men för att komma dit kräver det att vi tar politiskt ansvar, och det finns ingen tid att slösa.

Idag är det jordens fattigaste människor som drabbas när klimatförändringar härjar. Öknar breder ut sig, havsnivån stiger och extremväder blir vanligare. Det är drabbar de som är fattigast hårdast. Samtidigt står rika länder för de största utsläppen. Klimatförändringar är djupt orättvisa – och klimatkampen är striden för global rättvisa.

Feminism

Vi tror på alla människors lika värde. Därför är vi feminister. Samhället är inte jämställt, och det krävs politiska medel för att göra det. Därför vill vi jämställa föräldraförsäkringen, förbättra villkoren för kvinnodominerade slitsamma yrken och ge fler tillgång till bra preventivmedel.

Olika maktordningar kan samspela och förstärka varandra, därför är vi intersektionella feminister. Utöver kön och könstillhörighet analyserar vi också rättvisa utifrån ålder, etnicitet, sexuelitet, funktionvaritaon och klass.

Kvinnor och transpersoner är kraftigt överrepresenterade bland de drabbade av psykisk ohälsa. Det är ett problem vi måste ta på allvar. Både skolan och vården ska kunna hjälpa de som mår psykiskt dåligt på ett bra sätt.

Olika typer av diskriminering, hatbrott och osynliggörande gör att många i Sverige inte får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Dessa människor utsätts för våld, väljs bort på arbetsmarknaden, mår sämre, kan inte vistas tryggt i offentliga rum eller på nätet, och har svårt att påverka samhället och sin situation. Det tycker vi är oacceptabelt. Därför är vi feminister.

Arbete och ekonomi

Ekonomi är ett viktigt verktyg för att uppnå samhället vi vill ha: ett som är jämlikt och hållbart. När vi ställer om skattesystemet och arbetsmarknaden kan vi både rädda klimatet, inkludera de som står utanför idag och skapa en bättre vardag för alla.

Grunden i vår ekonomiska politik är grön skatteväxling. Det innebär att vi vill höja skatten på det som är dåligt för miljön och sänka den på arbete. Det gör det mer lönsamt att jobba eller att anställa fler, och dyrare att konsumera prylar eller köra bil. Vi vill ställa om från prylkonsumtion till tjänstekonsumtion: att fler ska vilja reparera än att köpa nytt och att det ska konsumeras fler fikor och konsertkvällar men mindre prylar.

Vi är solidariska med människor- inte med system. Om den svenska arbetsmarknaden är för dålig på att inkludera de som kommit till Sverige nyligen är det arbetsmarknaden som måste förändras: inte gränserna som måste stängas.

Migration och etablering

Grön Ungdom tror på värld utan gränser. Där en människor kan röra sig fritt och bo där de vill – oavsett om de vill uppfylla en dröm, flytta till personen hen är kär i eller skapa en framtid utan krig för sig och sin familj. Vi vill ha en generös flyktingpolitik och bra villkor för de som kommer hit. Ingen som flyr krig och terror ska nekas en fristad i Sverige.

Situationen måste också bli bättre för de som har fått asyl i Sverige. Idag tar det ofta många år innan en flykting får känna meningsfullhet på ett jobb, trygghet i en egen bostad och bekvämlighet i svenska språket. Vi försvarar rätten till ett meningsfullt liv både för de på flykt och för de som tagit sig till Sverige.

Skola

Skolan är grunden för ett välfungerande samhälle, och för att ge alla människor en bra och jämlik start i livet. Utvecklingen har länge gått åt fel hål: var dina föräldrar kommer ifrån spelar större och större roll för vilka möjligheter du har att klara skolan. Vi vill ha en skola där alla får möjlighet att bli sitt bästa jag, påverka sin egen skolgång och mår bra medan de går i skolan.

Stress har blivit ett folkhälsoproblem, så också i skolan. Pressen att göra bra ifrån sig trots dålig planering och otydliga betygskriterier kan lätt bli för mycket. Samtidigt är det svårt att få hjälp om man mår dåligt- på många ställen finns kurator bara där ett fåtal dagar. Vi kräver att psykisk ohälsa tas på allvar i skolan. Elever ska kunna leva under sin skoltid- inte bara överleva den. Grön Ungdom vill satsa mer på elevhälsan, och är stolta över att vi redan idag gjort flera sådana satsningar till verklighet.

Infrastruktur

För att vi ska klara klimatutmaningen och dessutom lösa bostadsbristen och skapa levande städer behöver vi bygga ut infrastrukturen. I städer ska spårtrafik och bussar gå snabbt, ofta och sent på kvällarna. Mellan städerna ska nya höghastighetståg binda ihop Sverige.

Vi vill bygga städer som är täta, växer på höjden och har många grönområden och parker. I den framtida svenska staden finns inget behov av bilen. När bilarna försvinner ur städerna finns det plats för roligare saker: bostäder, cykelbanor, torg och uteserveringar!

Grön omställning är en förutsättning för att Svensk landsbygd ska överleva. När vi börjar producera förnyelsebar energi, som biogas och solenergi, skapar det nya jobb på landsbygden. När vi bygger ut kollektivtrafiken ger det mer frihet!

Internationell solidaritet

Vi strävar efter en värld utan gränser och begränsningar för alla världens invånare. Det är en värld där alla människor skyddas av mänskliga rättigheter och där inga gränser står i vägen för frihet, lycka och välstånd. Det är en fredlig och nedrustad värld där utrikespolitiken fokuserar på fredsfrämjande via icke- våldsmetoder snarare än militärt försvar. Den är rättvis och jämställd, med ett mindre välståndsgap mellan män, kvinnor och icke-binära samt mellan höginkomstländer och låginkomstländer.

Sverige är världsledande när det gäller klimatarbete och bistånd. Vi är stolta över att vara en röst för solidaritet med jordens mest utsatta människor, och vi kommer aldrig sluta kämpa för våra systrar och bröder över hela jorden.