Vår politik / Feminism

Feminism

Feminismen
gynnar alla.

I ett feministiskt samhälle får kvinnor och män lika lön för samma jobb, mäns våld mot kvinnor upphör och förlegade könsnormer slutar spela roll. Vi har en lång väg kvar. Men vi kommer aldrig sluta kämpa.

Ingen tjänar på ojämställdhet. Vi vet att alla människor begränsas av snäva könsroller. Det är dock uppenbart att det är kvinnor och HBTQI-personers ekonomiska, sociala och politiska makt som måste stärkas om vi vill uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi ser och förstår att patriarkatet på en strukturell nivå ger män mer ekonomisk, politisk och social makt än andra.

Vi behöver en feministisk politik. Samhälleliga normer tar årtionden att förändra. Vi har inte så lång tid. Vår politik prioriterar jämställdhet utan att ställa grupper mot varandra. Vi är feminister för allas lika rätt till självbestämmande och frihet.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Ge alla upp till 26 år rätt till avgiftsfria preventivmedel, oberoende av bostadsort.
  • Individualisera föräldraförsäkringen efter antalet vårdnadshavare, med möjlighet att ge bort upp till en tredjedel till en tredje part.​
  • Erbjuda kvinnor från andra länder med begränsad aborträtt möjlighet att utföra sin abort utan kostnad i Sverige.
  • Förbjuda kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap.
  • Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom slitsamma kvinnodominerade yrken i vård- och omsorgssektorn.

GRÖN UNGDOM TROR
GLOBAL SOLIDARITET.

Läs om vår politik!

Klimat

Antirasism

Feminism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Energi & industri

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!